Zelená projektům v oblasti životního prostředí

Pardubice – Řídicí výbor Hradecko-pardubické aglomerace posunul blíže realizaci další balík strategických projektů, tentokrát zaměřených na životní prostředí. Žadatelé tak mohou dále připravovat své záměry z oblastí odpadového hospodářství a adaptačních opatření s dotační podporou z prostředků ITI ve výši 240 milionů korun.   

Hradecko-pardubické aglomerace na svém úterním jednání rozdělila další dotační peníze rezervované u Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) v gesci Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP). Navzdory omezenému rozsahu aktivit, pro které byl OP ŽP ochoten finance pro integrované nástroje vyčlenit, se žadatelům v území podařilo připravit projekty v podporovaných oblastech. „Jsem rád, že jsme na řadě jednání dokázali zástupce MŽP přesvědčit o vysoké přidané hodnotě projektů připravovaných v naší aglomeraci. I díky tomu se nám podařilo zajistit, aby ministerstvo pro naše území vyčlenilo vyšší alokaci než v minulém dotačním období a zároveň jednu z nejvyšších mezi všemi ITI," uvedl primátor města Pardubic a předseda Řídicího výboru Jan Nadrchal. 

Podpora bude směřovat do dvou oblastí. První z nich je odpadové hospodářství, kde je připravován projekt Centra pro komplexní využití odpadů (CEKVO), na němž spolupracují tři subjekty: město Chrudim, Služby města Pardubic – Odpady a.s. a společnost UGI Pardubice, s.r.o. Cílem projektu je vytvoření prvního regionálního centra cirkulární ekonomiky, v němž bude zpracováván odpad z území Chrudimska a Pardubicka. „Projekt CEKVO je v českém prostředí skutečně unikátní, a to nejen z pohledu využitých technologií. Jeho velkým přínosem je jak dopad do značné části území naší aglomerace, tak také spolupráce tří žadatelů, z nichž jeden je soukromý. Právě pro realizaci takto provázaných projektů byly integrované územní investice vymyšleny," řekl manažer ITI Filip Hoffman.    

Město Chrudim v rámci komplexního projektu s podporou více než 27 milionů korun postaví separační dvůr, který bude jedním z prvních článků v procesu zpracování využitelných složek separovaných odpadů. Služby města Pardubic – Odpady s dotací téměř 91 milionů vybudují návaznou třídící linku pro separovaně sbíraný komunální odpad v Dražkovicích, kde bude docházet k dalšímu dotřídění plastu a papíru. V areálu vznikne také místo pro shromažďování a překládku skla. Poslední část systému představuje záměr společnosti UGI Pardubice, s.r.o., ve kterém budou na základě modelu UpFactory tyto odpady zpracovávány na lokálně distribuované a využívané výrobky a materiály. Mezi ně patří například výroba přepravních obalů z recyklovaných papírových obalů nebo výroba stavebních desek z recyklovaných plastů. Dotace by měla dosáhnout částky 82 milionů korun.  

Druhou podporovanou oblastí jsou adaptační opatření s cílem ochrany území před povodněmi, která budou realizována na dvou místech aglomerace, a to v Chrudimi a v Heřmanově Městci. V Chrudimi se bude jednat o ochranu sídliště Stromovka, v Heřmanově Městci o vybudování obtoku na Podolském potoce. Každý z projektů získal dotaci 20 milionů korun. „Obě lokality byly za prioritní k realizaci adaptačních opatření označeny v analýze, kterou si nechal nositel ITI zpracovat v roce 2020," uzavřel manažer ITI Filip Hoffman.  

Poslední výzvou, kterou zbývá aglomeraci vyhlásit, je pro Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), se zaměřením na budování inovační infrastruktury. Vzhledem ke stále probíhajícím jednáním s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, do jehož gesce tento program spadá, je předpoklad jejího vyhlášení na počátku roku 2024.  

Seznam projektů zařazených do programového rámce OP ŽP: 

  • CEKVO – Separační dvůr Chrudim (žadatel: město Chrudim)
  • CEKVO – koncové technologie materiálového zpracování odpadu (žadatel: UGI Pardubice, s.r.o.)
  • CEKVO – Třídící linka separovaně sbíraných komunálních odpadů (žadatel: SmP – Odpady a.s.)
  • Protipovodňová opatření u sídliště Stromovka (žadatel: město Chrudim)
  • Protipovodňová opatření na Podolském potoce v Heřmanově Městci (žadatel: město Heřmanův Městec)

Více informací naleznete na http://iti.hradec.pardubice.eu/ 

Autor: Michaela Kudynová
Zdroj a foto: ITI Hradecko-pardubické aglomerace