Závěrečná konference I-KAP II v Automatických mlýnech

Pardubice – Vzdělávací projektové dny a kroužky pro žáky i učitele, počítačové učebny nebo traktor. Téměř 2700 vzdělávacích pomůcek získaly střední školy v Pardubickém kraji díky evropskému projektu, který realizuje Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje. Přínosy projektu, zaměřeného na podporu přírodovědných, technických a řemeslných oborů, shrnula závěrečná konference v Automatických mlýnech.

V úterý 3. října 2023 se sešli zástupci středních škol Pardubického kraje na závěrečné konferenci projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II v rámci klíčové aktivity 2 – Podpora polytechnického vzdělávání, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321, kterou v budově Sila uspořádala Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje. Šlo o vůbec první konferenci, která se v nově otevřeném areálu Automatických mlýnů uskutečnila. Konference představuje završení mnohaměsíční práce jak ze strany vedení škol, tak pracovníků RRA PK. Ředitelka agentury Klára Štefančová proto v úvodu poděkovala všem přítomným za odvedenou práci. Výsledky projektu ocenil krajský radní a předseda Výkonné rady RRA PK Ladislav Valtr.

Cílem projektu bylo pomoci středním a základním školám výrazně zlepšit podmínky pro rozvoj polytechnických dovedností u studentů a žáků. Klíčem bylo vytvořit síť škol s podobným zaměřením a nastavení motivace ke vzájemné spolupráci. Pedagogové společně připravovali projektové dny a kroužky, rozvíjeli své znalosti a schopnosti a navzájem se podporovali. V rámci projektu bylo také pořízeno potřebné vybavení a modernizováno zázemí. Podařilo se tak zlepšit kvalitu výuky a nastavit nový směr vzdělávání v technicky zaměřených oborech.  Děkuji všem, kteří se na projektu podíleli a věřím ve společné pokračování podobného projektu i aktivit," řekl při zahájení konference Ladislav Valtr.

Střední školy byly v rámci projektu sdruženy do 9 skupin podle příbuznosti oborů, jako např. gastro, strojírenství nebo řemesla. Pro 48 zapojených škol se podařilo získat nové vybavení a modernizovat učebny chemie, biologie, fyziky i virtuální reality, učebny multioborové nebo multimediální. Vybavení bylo pořízeno dále do dílenských a výcvikových pracovišť. Byly nakoupeny soustruhy, traktor, svařovací zařízení, velkoformátová tiskárna, CNC stroje, multifunkční pánve, počítače, modely zvířat a další potřebné pomůcky.

Přínos projektu ale není jen materiální. Na zapojených školách došlo ke zvýšení zájmu žáků o řemesla a polytechnické obory i k prohloubení vztahů mezi školami.

V přednáškové části konference následně představili David Koppitz a Jan Mistrík vzdělávací centrum SFÉRA, které disponuje učebnami robotiky, grafiky nebo dílny na zpracování kovu a dřeva. Hana Štěpánová pak přiblížila vzdělávací činnost Pardubického podnikatelského inkubátoru P-PINK. Program setkání zpestřil také kvíz Pardubické společnosti Glitr, do kterého se zúčastnění zapojili pomocí mobilní aplikace. První část konference pak uzavřela video prezentace realizovaných projektů ze zapojených škol. Po obědě čekala na účastníky konference exkurze po prostorách Automatických mlýnů. Jako první se hostů ujal architekt a majitel Sila Lukáš Smetana, který poutavě představil historii atraktivní budovy mlýnů. Bohatý program pak uzavřela komentovaná prohlídka Sféry a Gočárovy galerie.

Více informací najdete na https://paradnikraj.cz/

Autor: Michele Vojáček
Zdroj a foto: Pardubický kraj