Pardubický kraj nesouhlasí s vybudováním spalovny v Rybitví…

Pardubice – Rada Pardubického kraje na své mimořádném středečním jednání projednala záměr soukromého investora na modernizace spalovny průmyslových odpadů v Rybitví. S ohledem na dodržování principu hierarchie odpadového hospodářství a vzhledem k programovému prohlášení Rady Pardubického kraje pro období 2020 – 2024 vyjádřili radní nesouhlas s připravovaným záměrem.

„Držíme se našeho programového prohlášení, ve kterém jsme se zavázali, že nebudeme podporovat rozšíření kapacity spaloven nebezpečného odpadu na území našeho kraje. Zároveň chceme v návaznosti na nový zákon o odpadech podporovat obce při plnění plánu odpadového hospodářství, což znamená předcházení vniku odpadů, nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, řešení otázky logistiky, energetického a dalšího využití odpadů," uvedl hejtman Martin Netolický.

Dokumentace vlivů na životní prostředí záměru byla podána na Ministerstvo životního prostředí v lednu 2020. Na základě doporučení zpracovatele posudku a na základě došlých vyjádření k dokumentaci ministerstvo vrátilo dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí zpracovateli k přepracování. Přepracovanou dokumentaci obdržel Pardubický kraj jako dotčený územní samosprávný celek 10. prosince 2021. 

„Spalovna v Rybitví není uvedena ve výčtu spaloven ve schválené aktualizaci Územní energetické koncepce Pardubického kraje. Zároveň vycházíme z Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje 2016-2025. Odpadové hospodářství je založeno na hierarchii, podle které je prioritou předcházení vzniku odpadu. Nelze-li vzniku odpadu předejít, pak je prioritou jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, pak teprve jeho odstranění. Spalování nebezpečných odpadů ve spalovně stojí na nejnižším stupni v hierarchii odpadového hospodářství," objasnil radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil.

Zdroj: Pardubický kraj
Foto ilustrační: Statutární město Pardubice