Krajští radní nadále odmítají modernizaci spalovny průmyslových odpadů v Rybitví

Pardubice – Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání projednala přepracovanou dokumentaci záměru na modernizaci spalovny průmyslových odpadů v Rybitví. Pardubický kraj s ohledem na dodržování principu hierarchie odpadového hospodářství a vzhledem k programovému prohlášení Rady Pardubického kraje pro období 2020 – 2024 nadále nesouhlasí s připravovaným záměrem. Toto stanovisko bude ještě do konce týdne odesláno Ministerstvu životního prostředí ČR.

„I nadále se jednoznačně držíme našeho programového prohlášení, ve kterém jsme se zcela jasně zavázali, že nebudeme podporovat jakékoliv rozšíření kapacity spaloven nebezpečného odpadu na území našeho kraje. Toto zařízení by podle připravené dokumentace mělo umožňovat spalování pevných, kapalných a pastovitých nebezpečných odpadů. Naopak by nemělo spalovat komunální odpad," řekl hejtman Martin Netolický s tím, že spalovna v Rybitví není uvedena ve výčtu spaloven ve schválené aktualizaci územní energetické koncepce Pardubického kraje, nepočítá s ní ani krajský plán odpadového hospodářství na období 2016 až 2025.

Dokumentace posuzování vlivů záměru na životní prostředí byla společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. podána na Ministerstvo životního prostředí ČR v lednu 2020. Na základě doporučení zpracovatele posudku a na základě došlých vyjádření k dokumentaci ministerstvo vrátilo dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí oznamovateli k přepracování. Přepracovaná dokumentace byla kraji doručena na konci roku 2021. „Ministerstvo životního prostředí po prostudování přepracované dokumentace, obdržených vyjádření k dokumentaci a připomínek, které zazněly na veřejném projednání záměru, došlo k závěru, že bez dalšího přepracování dokumentace nelze provést řádné posouzení vlivů záměru na životní prostředí, a vrátilo oznamovateli dokumentaci k opětovnému přepracování," uvedl krajský radní pro životní prostředí Miroslav Krčil a nastínil další postup. 

„Pokud ministerstvo obdrží odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti k přepracované dokumentaci, pak nařídí veřejné projednání, které bude uspořádáno do 30 dnů po uplynutí lhůty pro vyjádření k dokumentaci. Na konci procesu posouzení vlivů na životní prostředí pak vydá ministerstvo souhlasné nebo nesouhlasné závazné stanovisko, které tvoří jeden z podkladů pro navazující řízení," vysvětlil Krčil.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj