Zastupitelé schválili rozsáhlou změnu územního plánu…

Pardubice – Zastupitelé Pardubic schválili XVII.b změnu Územního plánu města Pardubice. Jedná se o jednu z nejrozsáhlejších změn v době platnosti současného územního plánu týkající se pozemků po celém správním území města, s výjimkou katastrálního území Drozdice a Hostovice. Pořizování změny trvalo pět let.

„Pořizování změn územního plánu je složitý proces a to, že trvá i několik let, není neobvyklé. XVII.b změna je jednou z nejobsáhlejších v historii platného územního plánu, obsahuje téměř stovku návrhů. Vedle žádostí o změnu územního plánu také opravuje 23 zřejmých nesprávností v ÚP. U každého návrhu se posuzovalo, zda je v souladu s právními předpisy, byl projednán s dotčenými orgány ve společném jednání, od hygieny a krajského úřadu až po různá ministerstva a další státní úřady, a s veřejností poté i ve veřejném projednání," řekla Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora, do jejíž gesce územní plánování spadá.

Změna XVII.b mimo jiné vymezuje nové plochy pro bydlení v severozápadní části Rosic – Kréta, na severním okraji Doubravic, ale i v dalších částech města. Dále jsou řešeny především nové lokality pro výrobu, občanskou vybavenost či dopravu – například dopravní napojení areálu pardubické nemocnice.

Územní plán obce je vyhotovován na základě stavebního zákona. Stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy, Zároveň stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Jeho závaznou část, například funkční využití ploch, lze změnit změnami územního plánu. Pardubice během 15 let pořizovaly nebo pořizují dvacatery změny územního plánu, zároveň je pořizován nový územní plán, který by měl být hotov do roku 2022.

Zdroj a ilustrační foto: Magistrát města Pardubic