Zastupitelé budou rozhodovat o novém mostu kapitána Bartoše

Pardubice – Vedení města představilo na pondělním semináři pro zastupitele varianty nového mostu kapitána Bartoše, dále zastupitelé obdrželi detailní informace o jeho přípravě včetně mostního provizoria. 

„Na semináři projektant okomentoval současný stav, rozsah prací a představil dohromady tři varianty návrhu stavby nového mostu kapitána Bartoše. Z důvodů výdajové efektivity, a to i možné dotační podpory od Státního fondu dopravní infrastruktury, je navržena realizace mostního provizoria společně s výstavbou nového mostu," uvedl náměstek primátora zodpovědný za dopravu Jan Hrabal.

V této chvíli je provoz na mostu řízen světelnou signalizací, přičemž kapacita je dostačující pro individuální automobilovou dopravu. Městská hromadná doprava byla odkloněna na most Pavla Wonky a minibusová linka číslo 902 s tím, že na trase hlavní nádraží – Polabiny operuje během dopravní špičky v intervalech 8 minut, mimo špičku v 15minutovém intervalu.

Město od chvíle, kdy se o stavu mostu dozvědělo, začalo intenzivně pracovat na provizorním řešení, které by umožnilo zachovat dopravu přes most a minimalizovat obtíže pro obyvatele Pardubic. „V současnosti máme dokumentaci k mostnímu provizoriu prakticky hotovou, dále jsme zastupitelům představili varianty nového mostu," pokračoval s tím, že další kroky je nutné úzce koordinovat s Ředitelstvím silnic a dálnic a Pardubickým krajem.

Cílem navržených variant je rovnováha mezi mostem, městem a ve výsledku harmonické zasazení konstrukce do rámce Polabí. „Jednotlivé varianty se liší statickým schématem a konstrukčním uspořádáním, který má vliv na postup výstavby mostu," uvedl projektant Jan Bursa.

„Z pohledu požadované podjezdné výšky 5,25 metru nad maximální plavební hladinu jsou navrženy pouze konstrukce prostě uložené, které umožňují případné zvednutí na větší výšku plavebního prostoru. Z tohoto důvodu nejsou voleny konstrukce, které jsou staticky a konstrukčně pevně spojeny se spodní stavbou mostu jako rámové, zavěšené a další. Tyto konstrukce neumožňují v budoucnu výškovou úpravu vůči plavební hladině," dodal.

Nový most zvýší komfort pro cyklisty a chodce. Nově bude na západní straně postaven chodník o šíři 2,5 metru, šíře vozovky bude 7,5 metrů. „Na východní straně počítáme s chodníkem pro společné převedení cyklistů a pěších o šířce 5,0 metrů. Konkrétní uspořádání v následující dokumentaci s dopřesňujícím návrhem může projít úpravou," uvedl Hrabal.

Časovou osu stavby mostu pak přiblížil primátor města Jan Nadrchal: „Optimistická varianta počítá s tím, že listopadové zastupitelstvo schválí investiční záměr, v lednu nadcházejícího roku předpokládáme dokončení přípravy zadávací dokumentace, o měsíc později by došlo k zahájení zadávacího řízení, přičemž v červnu 2024 by mělo dojít k uzavření smlouvy o díle se zhotovitelem. Od července 2024 do dubna 2025 by pak probíhaly projekční činnosti a samotná realizace stavby by proběhla mezi květnem 2025 až dubnem 2027." Město dále předpokládá, že funkční mostní provizorium by bylo součástí první etapy výstavby, a tak by mohlo sloužit už od října 2025.

„Všechny kroky se snažíme co nejvíce zrychlit a chceme co nejdříve vyhlásit soutěž na projekční práce, u kterých preferujeme metodu design and build, a začít s výstavbou," doplnil primátor s tím, že zajistil oponentní posouzení všech variant třemi renomovanými architekty, aby zastupitelé obdrželi kvalitní podklady pro navazující rozhodnutí.

Autor: Kristýna Vlasáková
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubice