S financováním obchvatu Sezemic by mohly pomoci fondy

Pardubicko – Pardubický kraj se chystá požádat o dotaci na obchvat Sezemic. Trasa krajské silnice by měla vést severovýchodně od města v místech stávajících zemědělských ploch a měla by spojovat stávající silnici II/298 s budoucí trasou státní silnice I/36, která by se měla městu také vyhnout.

Silnice je navržena jako obousměrná komunikace II. třídy se dvěma jízdními pruhy. Šířka jednoho jízdního pruhu má být 3,5 metru, šířka zpevněné krajnice potom 0,75 metru. „Součástí projektu je i nadjezd nad budoucí I/36 a přeložení devíti různých druhů inženýrských sítí. Pro umožnění napojení přeložky silnice II/289 na budoucí silnici I/36 je potřeba na silnici I/36 vybudovat připojovací a odbočovací pruhy," uvedl náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Michal Kortyš.

Stavba bude napojena na stávající silnici II/298 a silnici I/36 pomocí okružních křižovatek a dále pomocí mimoúrovňové křižovatky na budoucí silnici I/36. „Žádost o stavební povolení byla opakovaně napadnuta Krajskou hygienickou stanicí kvůli hlukové studii v Masarykově ulici. Po osobní konzultaci s hygienickou stanicí a ve spolupráci se stavebním úřadem v Sezemicích se ale podařilo najít kompromisní řešení," uvedl krajský radní pro regionální rozvoj Ladislav Valtr.

Celkové předpokládané náklady projektu jsou 270 milionů korun. „Pardubický kraj má záměr požádat o poskytnutí podpory z výzvy IROP do konce letošního roku. Bohužel i u této stavby můžeme očekávat růst výsledné realizační ceny," dodal Valtr.

Zdroj a foto: Pardubický kraj