Pardubice drží proinvestiční rozpočet a vrací se do černých čísel

Pardubice – Pardubičtí zastupitelé budou na svém posledním jednání v roce 2022 jednat o budoucím rozpočtu města. Jeho podobu již jednohlasně schválila Rada města Pardubic, k odsouhlasení zastupitelům návrh rozpočtu pro rok 2023 doporučil také finanční výbor. Pokud záměr projde, vstoupí město do nového roku s kladným provozním saldem.

Rozpočet města na příští rok je sestaven ve výši 3,1 miliardy korun a je koncipován maximálně obezřetně a proinvestičně. „Na investice a přípravy investičních projektů je v návrhu rozpočtu vyčleněna částka přes 900 milionů korun. Velká část peněz směřuje na investiční akce, jako je výstavba a dokončení terminálu B či Centrálních polytechnických dílen a Galerie města Pardubic v areálu Automatických mlýnů. Naplno spouštíme také Program rozvoje bydlení, kde je navržena částka téměř 89 milionů korun tvořená stoprocentními příjmy z nájmů městských bytů. V návrhu rozpočtu dále počítáme s velkou rekonstrukcí mateřské školy Závodu míru, která by měla zahrnovat úpravu hospodářského pavilonu a kuchyň. Pokryli jsme náklady na přípravu projektů výstavby nové základní školy v areálu Masarykových kasáren, přístavby mateřské školy v ulici Teplého, nového domova pro seniory nebo rekonstrukce basketbalové haly Dukly sportovní. Navíc se nám oproti minulým rokům podařilo vrátit do černých čísel saldo běžného rozpočtu, které je jedním z hlavních ukazatelů finančního zdraví města a které je pro příští rok navrženo ve výši plus 60,5 milionu korun," objasňuje první náměstek primátora Pardubic zodpovědný za ekonomiku a rozpočet Jakub Rychtecký s tím, že jedním z hlavních cílů města je nezastavovat či nějak omezovat potřebné investice do vlastního majetku města. Stejně tak je pro město stěžejní zachovat vzhledem k růstu energií chod klíčové infrastruktury a občanské vybavenosti, takže pokryty jsou i potřeby základních a mateřských škol, veřejného osvětlení a dopravního podniku. 

„Finančně je zajištěno dokončení revitalizace letního stadionu i dlouho očekávaná rekonstrukce koupaliště Cihelna. Rozpočet počítá také s přípravou dalších projektů v rámci Strategie ITI pro nové programovací období i s návrhem energeticky úsporných projektů na budovách města. Další investiční projekty budeme spolu s programovým prohlášením rady představovat v prvním kvartálu příštího roku. Chci ujistit veřejnost i firmy, že v žádném případě nebudeme omezovat investice. Případné úspory budeme hledat v provozních nákladech," vysvětluje primátor Jan Nadrchal s tím, že ekonomové a vedení města přistoupili ke schválení rozpočtu zodpovědně a očekávají v roce 2022 oproti původnímu plánu výrazně vyšší příjmy.  „Rozhodli jsme v současné situaci také nevyužít úvěrové zdroje, které byly na rok 2022 plánovány ve výši 86 milionů korun, jelikož to s ohledem na zlepšené hospodaření nebylo nutné," vypočítává náměstek Rychtecký.

Klíčovou roli pak hraje rostoucí příjem z rozpočtového určení daní, který je způsoben rostoucí inflací, což pomáhá městu pokrýt provozní i investiční výdaje města. „Příjmová stránka rozpočtu je navíc operativně posílena o 15 milionů korun o příjem z dividendy od Služeb města Pardubic, a.s. Dividenda je nastavena tak, aby neohrozila hospodaření ani plánované investiční akce společnosti a bude vyplacena ze zlepšených hospodářských výsledků a kumulovaných zisků z předchozích let, které činí více než 170 milionů korun. Navýšení příjmu z komunálního odpadu či zvýšení daně z nemovitosti není v rozpočtu na rok 2023 zvažováno, jelikož vnímáme skutečnost, že na naše obyvatele dopadají důsledky inflace ve všech oblastech života. Proto domácnosti nechceme tímto zvyšováním ještě více zatěžovat," podotýká náměstek Rychtecký. 

Největší výdajovou položkou rozpočtu je příspěvek Dopravnímu podniku města Pardubic, jehož výše přesahuje 300 milionů korun. „Tato částka oproti loňskému schválenému rozpočtu stoupla o 87 milionů korun, což je dáno tím, že náklady za energie dopravního podniku byly do roku konce roku 2022 fixovány a v roce 2023 proto dojde ke skokovému růstu. U jiných organizací rostly náklady již v roce 2022. Tím, že bude pro příští rok příspěvek dopravnímu podniku posílen, bude možné zachovat dopravní obslužnost ve stejném rozsahu jako v roce 2022 a udržet jízdné zdarma pro seniory nad 70 let a zvýhodněné celoroční jízdné pro děti do 15 let, abychom i nadále motivovali k využívání městské hromadné dopravy," uzavírá náměstek Rychtecký. 

Autor: Iveta Koubková
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic