Dotace města dosahují rekordních čísel…

Pardubice – Město v příštím roce rozdělí více než sto milionů korun do několika oblastí. V rámci své dotační politiky tak Pardubice podpoří jak poskytovatele sociálních služeb, tak subjekty z oblasti sportu, kultury, cestovního ruchu či volnočasových a vzdělávacích aktivit. Část peněz je určena také na podporu ekologické výchovy, bezbariérovosti, prevenci kriminality i dobrovolných hasičů.

„Už druhým rokem se podpora těchto oblastí pohybuje na historickém maximu. S ohledem na pozitivní vývoj daňových příjmů v posledních letech se podařilo navýšit podporu ve všech dotačních titulech, nejvíce se to projevilo v oblasti sportu, sociálních služeb a kultury. S navýšenými prostředky v obdobné výši počítáme i v rozpočtu roku 2018," podotýká náměstek primátora Jakub Rychtecký, do jehož gesce spadá jak oblast sportu, kultury a cestovního ruchu, tak sociální politika a zdravotnictví. „V následujícím roce navíc nově počítáme s financováním služby Senior taxi. Podpořeny budou i stávající projekty, jako jsou zrakový screening v mateřských školách či Centrum integrované péče v pardubické nemocnici," doplňuje náměstek.

Na žadatele o dotaci od nového roku čekají o něco přísnější pravidla. Na základě zkušeností z minulých let i s ohledem na navýšení finančních prostředků radnice vnímala potřebu posílit a jednoznačně definovat sankce v případě, že dojde k porušení rozpočtové kázně. „Zastupitelstvem nově schválené Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města jasněji definují sankce, které budou uděleny při zjištění závažných pochybení při čerpání dotace ze strany příjemce. V takovém případě bude příjemce vyloučen z dotačního řízení na dobu jednoho roku, pokud se jeho pochybení budou opakovat, bude z dotačního řízení vyloučen na tři roky," dodává Jakub Rychtecký.

Za porušení zásad se považuje například porušení smlouvy o poskytnutí dotace ve smyslu použití prostředků v rozporu s účelem projektu, na který byla dotace poskytnuta, porušení zákona o účetnictví či uvedení vědomě nepravdivých údajů v žádosti o dotaci nebo jejích přílohách. Další novinkou schválených zásad pak je i povinnost zveřejnit smlouvu o poskytnutí dotace nad 50 tisíc korun v registru smluv.

Jednotlivé výzvy včetně výše alokovaných finančních prostředků jsou vyvěšeny na webu města v sekci Dotace a granty. „Žadatelé o dotace zde naleznou také termíny i nové zásady a pravidla konkrétního dotačního titulu pro podávání žádostí. Své žádosti v prvních kolech mohou podávat během ledna příštího roku, přesné termíny jsou součástí výzev, v průběhu roku pak budou pro podání žádostí vyhlášena maximálně tři kola," uzavřel náměstek Rychtecký.

Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic