ZŠ Staňkova slaví významné výročí. Už 10 let se plně věnuje podpoře nadaných dětí…

Pardubice – V březnu to bude už 10 let, co se učitelský sbor v ZŠ Staňkova v Pardubicích rozhodl rozvíjet potenciál talentovaných dětí. Ty v aktuálním školství nemají tolik opory jako žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. ZŠ Staňkova se tak stala jedním z center, které má s nadanými žáky dnes už dlouholeté zkušenosti.

ZŠ Staňkova dnes funguje jako plnohodnotný partner mnoha institucí, které se podpoře nadaných žáků věnují mnoho let. Navázala spolupráci například s Mensou ČR či s NPI ČR a od roku 2015 otevřela své dveře i vzdělávacímu spolku Svět vzdělání, který spravuje třídy s rozšířenou výukou hned v několika školách v republice. V Pardubicích tak vznikla kvalitní podpora žáků s nadáním. 

Začátky ovšem nebyly jednoduché. Na počátku začala škola své pedagogy řádně proškolovat a rozřadila děti v rámci hlavních předmětů do různých úrovní. „Intenzivně jsme se věnovali žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky s nadáním nám chyběl komplexní program podpory. V současnosti funguje na naší škole několik konceptů podporujících právě talentované žáky. Je to Program na podporu nadání ve standardních třídách, kde vytváříme pro žáky podnětné prostředí formou objevování a řešení netradičních úloh. Na základě práce žáků ve výuce je ze všech tříd vybrána skupina, která se jednou týdně věnuje prohlubování svých znalostí a dovedností. Dále jsme ve spolupráci se Světem vzdělání otevřeli třídy s rozšířenou výukou. Tyto třídy působí ve škole od roku 2016. Žáci zde mají možnost rozvíjet se dle svých potřeb a svým vlastním tempem. Ke klasické výuce mají tito žáci přidané hodiny angličtiny, logiky, osobnostního rozvoje a programování," představila jednotlivé programy ředitelka školy Mgr. Bc. Gisela Kostelecká.

Díky tomu, že se o tématu nadaných žáků čím dál častěji mluví, stoupá na Pardubicku počet talentovaných dětí, které projdou Pedagogicko-psychologickou poradnou. Rodiče tak mají větší možnost zařadit je do speciálního programu a pomoci rozvíjet jejich nadání. Můžeme potvrdit, že diagnostikovaných nadaných a mimořádně nadaných přibývá, oproti minulým letům stoupá i zájem rodičů a škol o diagnostiku a zejména pak doporučení, jak takové děti dále rozvíjet a podporovat je v jejich vývoji," uvedla Mgr. Irena Dojčánová a Mgr. Ivana Němcová z PPP Pardubice. ZŠ Staňkova proto průběžně zavádí do výuky celou řadu moderních vzdělávacích metod jako je například projektové učení ve věkově smíšených týmech, díky kterému se žáci učí vyhledávat informace, analyzovat je, zpracovávat komplexní téma, pracovat v týmu a v neposlední řadě prezentovat výsledky své práce. Matematika je učena Hejného metodou, která vede děti k samostatnému myšlení. Děti se také učí logiku a programování a pracují s roboty. „ZŠ Staňkovu v Pardubicích považuji za velmi progresivní školu, která se nebrání moderní didaktice a která systematicky vzdělává své učitele. V oblasti podpory nadaných dětí patří mezi špičku republiky," prozradil Ing. Tomáš Blumenstein, který je ředitelem Světa vzdělání, ale také místopředsedou Mensy ČR, kde je zodpovědný právě za oblast nadaných dětí.

Talentované děti podporuje i město Pardubice. Jedná se zejména o zajištění vzdělávacích akcí pro učitele pracující s nadanými žáky, finanční podporou škol a také motivací žáků. Město také podporuje školy, aby se zapojovaly do různých projektů jako je např. "Smart akcelerátor Pardubického kraje II" –  „Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky v základních školách Pardubického kraje". Příkladem motivace pro žáky základních škol je každoroční veřejné oceňování žáků úspěšných v různých zájmových oblastech. „Pro kvalitní zázemí jednotlivých ZŠ rekonstruujeme odborné učebny na učebny 21. století pro moderní výuku a připravujeme výstavbu Centrálních polytechnických dílen jako excelentního vzdělávacího centra pro děti mateřských škol, žáky základních a středních škol https://pardubickeskolstvi.cz/projekty/49," uvedla Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu.

Kromě již zmíněných programů ZŠ Staňkova spolupracuje s mateřskými školami, v nižších ročnících 1. stupně zařazuje NTC metodu na procvičování paměti a zvyšování kapacity mozku, každý druhý rok provádí testování IQ Mensou ČR a průběžně své pedagogy proškoluje v oblasti rozvoje nadaní a v metodě matematiky podle Hejného. „Práce s nadanými žáky je pro pedagoga dlouhodobě motivující. Na počátku je systematické vzdělávání, poté každodenní práce, která musí být spojená s promyšlenou přípravou na vzdělávání v jednotlivých vyučovacích předmětech s ohledem na individuální podporu nadaného. Bez sdílených zkušeností, objevování aktivních metod práce a vzdělávacích materiálů se tato práce neobejde," konstatovala ředitelka školy.

Škola má i velké plány do budoucna. Připravuje obsahovou náplň třídy s rozšířenou výukou pro vzdělávání na 2. stupni, chce se více zaměřit na projektové vyučování napříč ročníky a dlouhodobým tématem je pro ni diferenciace ve vzdělávání. „Pokud nám to aktuální situace dovolí, rádi bychom tento rok uspořádali ve spolupráci se Světem vzdělání regionální konferenci pro odbornou veřejnost. Pro rodiče a vedení mateřských škol chceme také zorganizovat ukázkové hodiny a Den plný her s Mensou ČR," prozradila plány na tento školní rok Gisela Kostelecká.

Zdroj: Svět vzdělání
Foto: ZŠ Staňkova v Pardubicích