Výběrového řízení na zhotovitele revitalizace letního stadionu zrušeno…

Pardubice – Rada města Pardubic na svém dnešním jednání přijala usnesení, kterým zrušila výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce fotbalového stadionu v centru města.

Zadávací dokumentace byla schválena 15. června 2020 a zadavatel zahájil dne 19. června 2020 otevřené řízení pro veřejnou zakázku na stavební práce „Revitalizace letního stadionu“ odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku EU, tímto úkonem zadavatel vyzval neomezený počet dodavatelů k podání nabídky.

Dne 16. září 2020, ve lhůtě pro podání nabídek, byly zadavateli doručeny námitky proti zadávací dokumentaci předmětného zadávacího řízení. Stěžovatel se domnívá, že jsou zadávací podmínky nastaveny tak, že mu znemožňují podat do zadávacího řízení řádnou a reálně konkurence schopnou nabídku.

Vzhledem k potřebě důkladného prověření zadávacích podmínek včetně závazných podkladů pro zpracování Návrhu technického řešení a k potřebě důkladného prověření řešeného území, kdy na základě námitek stěžovatele a dále na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, které zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek, vznikla zadavateli pochybnost o důsledné správnosti zadávací dokumentace včetně jejich příloh a řešeného území, rozhodl zadavatel o zrušení zadávacího řízení.

Zadávací řízení se ruší ve fázi, kdy nejsou žádní účastníci řízení. Po důkladném prověření zadávacích podmínek včetně závazných podkladů pro zpracování Návrhu technického řešení a důkladném prověření řešeného území zadavatel zahájí nové zadávací řízení.

Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic

  •  
  •