Více než 60 % únikových her není z pohledu hasičů v bezpečných…

KRAJ – V souvislosti s tragickým požárem v prostorách únikové hry na severu Polska dne 4. ledna 2019, vydal náměstek generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost plk. Daniel Miklós rozkaz, aby oddělení prevence jednotlivých HZS krajů provedly mimořádné tematické kontroly v prostorách provozovatelů únikových her v ČR. 

Tyto kontroly byly prováděny od konce ledna do konce května. Bohužel jejich výsledky nejsou vůbec lichotivé, více než 60 % únikových her není z pohledu hasičů bezpečných. Kontrolovanými subjekty byly právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Únikové hry nemají v naší republice dlouhou tradici a s ohledem na specifický charakter těchto her byl účelem požárních kontrol celkové zmapování průběhu nejrůznějších forem her.

V Pardubickém kraji bylo provedeno 10 kontrol, z toho úplně bez nedostatků byly 2 kontroly a s nedostatky 8 kontrol. Celkový počet zjištěných nedostatků bylo 56. Zahájeno bylo 6 správních řízení.

Podstatou únikových her bývá uzamčení účastníků hry v daném prostoru, v některých případech i jejich připoutání, svázání, zakrytí očí šátkem apod. Při kontrole byl kladen zvláštní důraz na způsob zajištění úniku hráčů z prostor, kde hra probíhá. „Hráčům musí být umožněno opuštění prostor únikové hry i bez pomoci osob zvenčí. Únik hráčů, který by byl závislý pouze na osobě, která hru kontroluje (roommaster), nemohl být považován za zajištění trvalé volnosti únikových cest. Ověření úniku z prostor, kde hra probíhá, muselo být provedeno v reálných podmínkách hry,“ upřesnila mjr. Ing. Kateřina Shejbalová, vedoucí pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení na územním odboru Pardubice, HZS Pardubického kraje.

Kontroly byly zaměřeny i na soulad skutečného stavu s účelem užívání stavby, kdy nedostatky byly hlášeny stavebním úřadům. Současně je záměrem projednat výsledky s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a případně v součinnosti stanovit metodická pravidla pro tento druh podnikání při řešení problematiky uvádění staveb do užívání, příp. nutnosti provedení změny v užívání dokončené stavby. Při kontrolách v Pardubickém kraji bylo 8 objektů užívaných v rozporu s kolaudačním rozhodnutím.

Nejčastěji se příslušníci HZS Pardubického kraje setkávali s tím, že kontrolovaný subjekt neměl danou provozovnu zkolaudovanou pro účely únikové hry. Dále to byly chybějící revize na elektroinstalaci a elektrické spotřebiče. Některé otvory (zpravidla dveře), které původně sloužily pro únik osob, byly zmenšené v rámci simulace nějaké hry, což je špatně.

Kontrolovány byly:

Doklady, dokumentace a informace, potřebné k provedení kontroly. Dokumentace o začlenění do kategorie činností. Označení nouzových (únikových) východů, směrů úniků. Trvale volně průchodné komunikační prostory, které jsou součástí únikových cest. Umístění a přístupnost přenosných hasicích přístrojů i jejich provozuschopnost. Požárně bezpečnostní zařízení – provozuschopnost, přístupnost. Preventivní požární prohlídky. Dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

Autor: por. Bc. Vendula Horáková, tisková mluvčí HZS Pardubického kraje
Zdroj: HZS Pardubického kraje
Foto: ilustrační redakce

  •  
  •