Ve mlýnech roste pevná kostra budoucí galerie…

Pardubice – Pardubický kraj zakoupil v roce 2018 od architekta Lukáše Smetany hlavní budovu bývalých Winternitzových mlýnů. Tu navrhl jako své rané dílo architekt Josef Gočár a vyrostla na břehu Chrudimky v letech 1910-11. Teprve o 13 let později na ni navázalo elegantním obloukem silo, a pak i další stavby. Přestavba této nejcennější budovy areálu na budoucí sídlo Východočeské galerie začala letos v polovině května.  Jak si stavba stojí po sedmi měsících od zahájení prací, se mohli nyní přesvědčit i zástupci médií. Stavbaři mají před sebou ještě zhruba 16 měsíců.

Stavba jako exponát

„Je to jedna z největších investic Pardubického kraje, navíc na budově, která je národní kulturní památkou. Proto tady celou dobu musíme spolupracovat s památkáři. Výhodou je, že autorský dozor vykonává autor projektu architekt Petr Všetečka, který má s památkami velké zkušenosti," uvedl náměstek hejtmana pro investice a kulturu Roman Línek. „Jsme si vědomi toho, že výtvarné exponáty nebudou jen na stěnách a v prostorách galerie, ale tím největším exponátem bude budova samotná," dodal Línek.

Zakázku získala Společnost pro obnovu automatických mlýnů v Pardubicích – sdružení společností Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra Pardubice a.s., která stavbu slavnostně zahájila 19. května letošního roku.

„Začalo se tím, že pracovníci dodavatelských firem museli šetrně demontovat zachované prvky mlynářské technologie, například shozy na mouku, vysévací stroj, korečkové elevátory, části stabilního hasicího zařízení, motor transmise a další. Byla pořízena přesná dokumentace tak, abychom na konci stavby mohli vybrané prvky opět namontovat jako stálé exponáty budoucí galerie," popsal začátky stavby architekt Petr Všetečka.

Nepůvodní přístavby a vestavby zmizí

Záměrem investora bylo očistit hlavní budovu od všech nepůvodních přístaveb, vestaveb a přístřešků. Práce proto pokračovaly hlavně bouráním a demontážemi. „Pokusíme se zachovat původní okna, která byla demontována a odvezena na repase. Stejně tak chceme využíti i původní schodišťové stupně z přístavby, které se vrátí dovnitř budovy. Všichni se těšíme, až se ze sevření přístaveb vyloupne čistá gočárovská budova s členitou fasádou a přechodem k silu, který evokuje v té tobě populární objev pozůstatků Ištařiny brány ve starověkém Babylonu," konstatoval Línek.

Železo a beton v hlavní roli

V současné době hraje prim na stavbě železobeton. Stavbaři budují základové konstrukce nových vestavěných výtahů a podzemního kolektoru budoucích páteřních rozvodů inženýrských sítí. Po vybourání některých původních betonových stropů, které nevyhovovaly statickým požadavkům nové galerie, pokládají nové železobetonové stropy. Pomocí ocelového opásání s ochranným betonem zvyšují statickou únosnost vybraných betonových sloupů. Zahájili také čištění zachovávaných betonových konstrukcí od nepůvodních úprav.

m1
« z 10 »

Práci tu mají truhláři, zedníci i fasádníci

Napilno mají i truhláři, kteří opracovávají stávající nosné trámy a fošny. Ty budou po obroušení, nutných opravách, impregnacích, zateplení zhlaví trámů ve zdivu a finálních nátěrech vráceny na původní místa.

Před zimou se dokončují opravy západní fasády k řece z lícových cihel, přezdívky nejvíce poškozených míst, reprofilace či náhrady poškozených fasádních prvků z umělého kamene na římsách a atikách a opravy omítek.

Vánoce 2022 jsou cílovým datem

„Celkové výdaje projektu jsou 373 miliony korun. Z evropských fondů máme nyná přislíbeno 110 milionů, dalších téměř 13 milionů máme zajištěno z národních veřejných zdrojů. Samotná stavba má harmonogram do dubna 2022 a poté přijde na řadu vnitřní vybavení. S dokončením počítáme s jako vánočním dárkem pro Pardubický kraj v roce 2022," uzavřel plány kraje Línek.

PROJEKT IROP – ITI (TABELÁRNÍ PŘEHLED)

Výdaje projektu dle schváleného PZ:
Celkové výdaje projektu 373 702 249 Kč
Celkové nezpůsobilé výdaje 117 231 649 Kč
Celkové způsobilé výdaje 256 470 600 Kč
Podpora – příspěvek EU 110 000 000 Kč
Podpora – Národní veřejné zdroje (SR, SF) 12 823 530 Kč

Harmonogram projektu:

Již proběhlo:
24.05.2018          podpis kupní smlouvy
23.07.2018          schválení projektového záměru Radou Pk (USN R/1260/18)
20.11.2018          podána žádost o vydání společného povolení na stavbu
30.04.2019          podpis smluv na zhotovení PD a autorský dozor při realizaci stavby s Ing. Petr Všetečkou
15.05.2019          předložení projektového záměru do PS a ŘV ITI
21.10.2019          zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby
06.05.2020          uzavření SoD se zhotovitelem stavby
19.05.2020          zahájení realizace stavby

Plánované termíny:

31.08.2020          předložení žádosti o podporu z IROP/ITI             
690 dní od předání stavby = ukončení realizace stavby (9. 4. 2022)
31.10.2022          ukončení realizace dodávek vnitřního vybavení
30.12.2022          administrativní ukončení projektu
30.12.2027          zajištění udržitelnosti výstupů

Zhotovitel stavby: Společnost pro obnovu automatických mlýnů v Pardubicích (Metrostav a.s.+ Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.), cena stavby: 338 506 988,09 Kč vč. DPH

Zdroj a foto: Pardubický kraj