V Pardubicích proběhne národní konference shromažďující aktivní studenty z celé Evropy. Diskutovat se bude o palčivých problémech současnosti

Pardubice – Pardubice letos uvítají 24. Národní výběrovou konferenci Evropského parlamentu mládeže v ČR (EPM v ČR) zaměřenou na problémy současnosti a vyzdvihující otázku aktivního občanství a post-covidové doby. 

Akce proběhne od 24. do 27. března za účasti 126 studentů a dobrovolníků z naší organizace z patnácti evropských zemí. Celá akce probíhá z iniciativy této studentské neziskové organizace, která v České republice funguje již od roku 1998.

Národní výběrové konference se zúčastní celkem 78 studentů, 48 facilitátorů a 8 učitelů, kteří budou své žáky doprovázet. Studenti budou během zasedání rozdělení do devíti skupin (komisí), ve kterých stráví všechny části konference, ať už jde o teambuilding, při kterém si nastaví ideální prostředí pro spolupráci, doprovodný program nebo samotnou práci v komisích.

Témata, kterými se jednotlivé komise budou zabývat, sjednocuje téma konference "Shaping our identity in the fragile present". Studenti tak budou řešit např. olejovou a plynovou krizi v souvislosti s ruskou agresí, psychické zdraví, Brexit nebo diskriminaci. Své přidělené téma každá komise rozebere, stanoví si jeho problémy a nalezne vhodná řešení, která pak shrnou ve své rezoluci. Tu mají možnost prezentovat poslední den na Valném shromáždění a hlasovat o jejím přijetí. Součástí konference bude také bohatý doprovodný program. Ten zahrne např. Eurovillage, tedy večer, během kterého mohou účastníci ochutnat pokrmy i nápoje z různých evropských zemí, workshopy seznamující účastníky s naší organizací, Večeři pro facilitátory, kde se seznámí ještě před příjezdem delegátů nebo Rozhovory s experty, které pomohou delegátům s přípravou vlastní rezoluce na zadané téma. 

Michaela Nguyenová a Daniel Janda, hlavní organizátoři zasedání, říkají, že Pardubice je inspirovaly při výběru motta zasedání "Shaping our identity in the fragile present", pro jejich spojování bohatého kulturního dědictví a průmyslu. Již se nemůžou dočkat, až se do tohoto krásného města všichni sjedou a jejich projekt, na kterém strávili přípravami skoro rok se konečně začne zhmotňovat. "Doufáme, že vám toto zasedání přinese alespoň tolik cenných lekcí, jako přineslo EYP nám, a přejeme vám jen to nejlepší při utváření vaší identity." dodávají. 

Přípravu zasedání má na starost tým 48 facilitátorů, mezi něž patří samotní organizátoři, vedoucí komisí, členové mediálního týmu, již zajišťují dokumentaci celé akce, a porota, která na konci konference vybere nejlepší účastníky, kteří pak budou reprezentovat Českou republiku i na zasedáních v zahraničí. Facilitátorský tým se skládá čistě z řad studentských dobrovolníků.

O European Youth Parliament

European Youth Parliament (EYP) je mezinárodní vzdělávací nezisková organizace, která vznikla již v roce 1998. Jejím cílem je inspirovat mládež k toleranci a aktivnímu občanství skrze utužení demokratických hodnot, budování mezinárodní spolupráce a zvýšení mezikulturního porozumění. V současné době se EYP účastní celkem 40 zemí, které každoročně zapojí přes 35 000 studentů. 

Evropský parlament mládeže v ČR, spadající pod EYP, vznikl roku 1998. Na území České republiky organizuje celkem tři typy zasedání: dvě třídenní Regionální výběrové konference, z nichž jsou vybíráni účastníci Národní výběrové konference; Národní výběrovou konferenci, což je čtyřdenní zasedání, na kterém porota vybírá nejlepší účastníky, kteří mohou následně reprezentovat ČR na zahraničních konferencích; a Evropské fórum, letní sedmidenní zasedání otevřené až stovce účastníků ze všech členských zemí EYP. Před dvěma lety toto fórum nahradilo 85. Mezinárodní zasedání EYP – Brno 2017, vlajková událost celé organizace EYP. Této červencové konference se zúčastnilo 500 účastníků ze všech 40 členských zemí.

Cílem těchto konferencí je rozvíjet u středoškolských studentů schopnost diskutovat, vyjádřit svůj názor a logicky argumentovat. Zároveň je kladen důraz na vzájemné porozumění a týmovou spolupráci. Všechna zasedání probíhají výhradně v anglickém jazyce, díky čemuž účastníci zlepšují i své jazykové dovednosti, a to v mezinárodním prostředí, jelikož každé konference se zúčastní i zástupci dalších členských zemí EYP. Organizace funguje na principu dobrovolnictví a ročně do svých aktivit zahrne až 1500 středoškolských a vysokoškolských studentů z celé republiky.

Témata výborů

Komise pro zahraniční záležitosti (AFET)

Diplomacie oleje: V roce 2019 pocházelo 27 % dovozu ropy a 41 % dovozu plynu do Evropksé Unie z Ruska. Toto číslo mělo vzrůst po dokončení – nyní zastaveného – plynovodu EU-Rusko, Nord Stream 2. Vezmeme-li v úvahu stále agresivnější chování Moskvy na světové scéně, jak může a měla by EU přistupovat ke svému jedinečnému obchodnímu vztahu s Ruskem?

Komise pro kulturu a vzdělávání (CULT)

Nesplněný slib: 21 let po přijetí směrnice o rasové rovnosti stále čelí evropské etnické a rasové menšiny systémové diskriminaci ve vzdělávacích systémech. Jak může EU účinně zajistit rovné zacházení se svými lidmi, vezme-li v úvahu svou podpůrné kompetence v otázkách vzdělávání?

Komise pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin I (ENVI I)

Zdravé tělo, zdravá mysl: Zármutek, izolace, ztráta příjmu a strach ohrožují duševní zdraví nebo zhoršují stávající duševní stav. Vzhledem k tomu, že zranitelnost veřejnosti vůči obavám z duševního zdraví během éry COVID-19 je větší než kdy jindy, jak by měla EU a její členské státy zajistit odpovídající péči těm, kteří ji potřebují?

Komise pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin II (ENVI II)

Kolotoč se nikdy nepřestane točit: Pandemie COVID-19 podtrhla přínos nových technologií a vyrovnala význam digitální zdravotní péče. Jak může EU zajistit, aby členské státy přijaly a osvojily si využívání medicínských dat, jako je telehealth, personalizované konzultace na dálku a chytrá zařízení, aby byla zajištěna efektivnost a bdělost pro potenciální budoucí lékařské potřeby?

Komise pro finance a investice (FICS)

Apple trnem v oku: Vzhledem k tomu, že velké nadnárodní korporace, jako je Apple, se vyhýbají zdanění EU kvůli nedostatku soudržné politiky, co může EU udělat dále, aby přilákala nadnárodní společnosti k přestěhování do Evropy, a zároveň zajistila, že obě strany budou mít prospěch z dohody o zdanění?

Komise pro právní záležitosti (JURI)

Pojďme digitalizovat: V reakci na pandemii COVID-19 přesunulo mnoho právních firem a právních institucí, jako je Evropský soud pro lidská práva, svou činnost online. Jak by měla EU přistupovat k potenciální budoucnosti soudního systému v Unii založené na technologiích a zároveň zajistit přístup všem stranám bez ohledu na socioekonomický status?

Komise pro občanskou svobodu, spravedlnost a vnitřní věci I (LIBE I)

Sociální síť: Kybernásilí na ženách a LGBTIQ lidech je považováno za pokračování offline genderového násilí, zatímco absence společné trestněprávní definice kybernetického násilí na základě pohlaví činí realitu ještě složitější. Jak mohou EU a její členské státy ve světle prudkého nárůstu případů kybernetického násilí na základě pohlaví posílit mechanismy ochrany a odškodnění obětí v souladu se standardy stanovenými v Istanbulské úmluvě?

Komise pro občanskou svobodu, spravedlnost a vnitřní věci II (LIBE II)

Mávání přes okno: Jak může EU zajistit, aby se po Brexitu, který zdůrazňoval význam politických hranic, stále dodržovala osobní identita a kultura jednotlivých občanů zatímco chce EU uvolnit hranice v souladu s volným pohybem?

Komise pro regionální rozvoj (REGI)

Není lepšího místa: V posledních několika letech zaznamenaly venkovské oblasti EU rychlý pokles své populace, zejména pokud jde o mladší skupiny, což způsobilo řadu problémů včetně izolace a hospodářského úpadku. Jak může EU podpořit regiony při zvyšování jejich atraktivity a udržení jejich populace ve prospěch venkovských i městských oblastí?

Program

čtvrtek 24. 3. 2022
do 12:30Příjezd delegátů
13:00–14:00Hromadný teambuildingKrajský úřad Pardubice
14:00–18:00Teambuilding komisíKrajský úřad Pardubice
19:30–20:30Zahajovací ceremoniálAula Univerzity Pardubice
20:30–22:00EurovillageAula Univerzity Pardubice

pátek 25. 3. 2022
9:00–12:00Práce v komisíchKrajský úřad Pardubice
13:30–18:00Práce v komisích – Rozhovory s expertyKrajský úřad Pardubice

sobota 26.3. 2022
9:00–17:00Práce v komisíchKrajský úřad Pardubice
17:00–18:45Workshopy o EPMKrajský úřad Padubice

neděle 27. 3. 2022
8:00–17:20Valné shromážděníKrajský úřad Pardubice
17:30–19:00 Slavnostní zakončení Krajský úřad Pardubice

Zajímavosti

European Youth Parliament (EYP) pořádá ročně v průměru 600 několikadenních konferencí a stovky dalších menších akcí a to po celé Evropě. Během nich tak zapojí přibližně 35 000 studentů každý rok.

Evropský parlament mládeže v ČR (EPM v ČR) ročně pořádá alespoň 3 několikadenní konference a desítky jednodenních akcí. Součástí jsou také vzdělávací workshopy pro členy organizace.

Dosud největší akce, kterou EPM v ČR organizoval, byla 85. Mezinárodní konference EYP – Brno 2017, které se zúčastnilo přes 500 účastníků ze všech 40 členských zemí. Během této konference účastníci také vytvořili nový český Guinessův rekord v největší lidské vlajce Evropské unie.

V Pardubicích se již jednou konala konference EPM a to v roce 2016. Již od roku 2017 sem naši členové pravidelně jezdí na Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 pořádat dny EPM v ČR a vybírat delegáty na naše konference. 

Zdroj a foto: European Youth Parliament CZ