Univerzita Pardubice a VŠCHT Praha nabídnou nové doktorské programy pro restaurátory…

Pardubice – Zcela nové doktorské studijní programy pro restaurátory, konzervátory a technology nabídnou Univerzita Pardubice (UPCE) a Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT) ve spolupráci s ČVUT v Praze. Fakulta restaurování UPCE, která sídlí v Litomyšli a Fakulta chemické technologie VŠCHT Praha, tak už letos poprvé přijmou absolventy, kteří se budou dál vzdělávat v doktorském studijnímu programu Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví.

„Chceme vychovávat odborníky podle současných požadavků moderní památkové péče. Důraz klademe na vědecký přístup, interdisciplinaritu a využívání moderních metod a metodických postupů při průzkumu a péči o hmotné kulturní dědictví," uvedl děkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice Radomír Slovik a dodal: „Program nabídne výchovu nových specialistů pro instituce, které působí v oblasti památkové péče, ve výzkumu i ve vysokoškolském vzdělávání, jako jsou například Národní památkový ústav, muzea, galerie, archivy, knihovny nebo vysoké školy."

Komplexní terciární vzdělávání univerzitního typu bude mít standardní čtyřletou dobu studia a bude ho možné absolvovat v prezenční a kombinované formě. Doktorské vzdělání v oblasti konzervování a restaurování kulturního dědictví považuje za nejvyšší stupeň vzdělávání budoucích odborníků i mezinárodní organizace ENCoRE (European Network for Conservation-Restoration Education), která sdružuje evropské univerzity působící v této oblasti.

S Fakultou stavební ČVUT budou obě vysoké školy spolupracovat mezioborově v rámci jejího magisterského studijního programu Architektura a stavitelství, konkrétně specializace Ochrana a obnova památek, a také doktorského studijního programu Stavební obnova památek. „Studenti obou fakult tak budou mít možnost zapisovat si uznané odborné předměty i z jiného pracoviště a sbírat další odborné zkušenosti v souvisejících oborech," říká prof. Mikuláš Hulec, vedoucí Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Nové programy budou zajímat zejména absolventy oborů zaměřených na restaurování a konzervování hmotného kulturního dědictví i jiných příbuzných oborů magisterského studia technického, přírodovědného, uměleckého směru nebo směru humanitního se zaměřením na památkovou péči. Jeho absolventi budou schopni kvalifikovaně řešit komplexní problémy v rámci základního i aplikovaného výzkumu nebo konzervování – restaurování významných objektů kulturního dědictví, přinášet a kriticky hodnotit inovativní řešení, metodicky a koncepčně realizovat vysoce odborné a vědecké nebo restaurátorské práce při zachování umělecké autenticity díla. Mohou zastávat vedoucí nebo koordinační funkce v oboru.

Autor:
Mgr. Martina Macková, Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice
Mgr. Michal Janovský, Oddělení komunikace VŠCHT Praha
Mgr. Andrea Vondráková, Odbor PR a marketingu ČVUT Praha
Zdroj a foto: Univerzita Pardubice