Společnost Pfizer opět ocenila nadané studenty

Praha / Pardubice – Biofarmaceutická společnost Pfizer letos již posedmé ocenila nejlepší diplomové práce studentů Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Místní nadějné vědce, jejichž závěrečné práce mají potenciál inovativním způsobem přispět k vývoji moderních léčiv, již společnost Pfizer podpořila celkovou částkou ve výši 210 000 korun.

Každoroční vyhodnocení nejpřínosnějších bakalářských nebo diplomových prací probíhá v rámci dlouhodobé vzájemné spolupráce fakulty se společností Pfizer. „Naším cílem je vychovávat odborníky, kteří výsledky svého bádání nejen rozšíří penzum teoretických poznatků, ale také budou schopni navrhnout jejich praktické využití. Velmi mě těší, že se nám tuto vizi daří naplňovat, a jménem vedení fakulty všem oceněným ze srdce blahopřeji," uvedl proděkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice prof. Ing. Petr Mošner, Dr.

Mimořádný přínos vybraných prací pro aplikovanou vědu potvrzuje také Country Manager společnosti Pfizer v České republice MUDr. Pavel Sedláček: „Kreativní a inovativní řešení, která autoři vítězných prací navrhují, jsou pro další vývoj léků nesmírně cenná. Podpora akademické sféry pro nás představuje jednu z cest, jak potenciál nadějných studentů zhodnotit ve prospěch pacientů."

Celosvětově společnost Pfizer spolupracuje s celkem 250 významnými akademickými institucemi.  Nadaní studenti tak mohou přispět k vývoji přelomových léků pro léčbu onkologických, vzácných a dalších onemocnění nebo vakcín.

Ceny společnosti Pfizer, spol. s r.o., za nejlepší diplomovou práci obhájenou v roce 2022 v oblasti farmakochemie získali:

Ing. Ihor Fesina za diplomovou práci „Optimalizace robotických syntéz peptidů na pevném nosiči v mikromolárním měřítku" ve studijním programu Chemie, studijním oboru Organická chemie. Vedoucím diplomové práce byl doc. Ing. Jiří Váňa.

Diplomová práce se zabývá optimalizací podmínek robotických syntéz peptidů v mikromolárním měřítku pomocí automatického syntetizátoru. Diplomant nejprve na přístroji Liberty Blue syntetizoval 11 standardů peptidů v milimolárním měřítku, které následně použil pro srovnání s výsledky dosaženými syntézou v mikromolárním měřítku na přístroji MultiPep RSi, který je v České republice unikátní. Na tomto přístroji prostudoval a optimalizoval parametry syntézy a optimalizované parametry poté úspěšně otestoval při robotické syntéze peptidů dalších. Vedle toho se zabýval problematikou vytvoření S-S vazeb v již syntetizovaných peptidech a problémy se syntézou peptidů obsahujících aminokyselinu methionin. Velké množství odvedené práce dokumentuje více než
220 provedených syntéz. Lze očekávat, že získané výsledky budou využity pro přípravu rozsáhlých knihoven peptidů v mikromolárním měřítku a následné testování jejich biologické aktivity. Diplomová práce vznikla ve spolupráci Ústavu organické chemie a technologie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a firmy Apigenex.

Ing. Marie Nevyhoštěná za diplomovou práci „Syntéza biologicky aktivních sulfonamidových derivátů jako potenciálních léčiv Alzheimerovy nemoci" ve studijním programu Chemie a technologie materiálů, studijním oboru Technologie organických specialit. Vedoucím diplomové práce byl doc. Ing. Vladimír Pejchal, Ph.D.

Diplomová práce se věnuje přípravě, charakterizaci a testování nových sulfonamidů coby potenciálních léčiv na Alzheimerovu chorobu. Teoretická část práce popisuje nové poznatky v syntéze sulfonamidů, jejich biologických vlastnostech a možnostech použití ve farmacii. Dále je popsána zkouška disoluce pevných lékových forem a některé z matematických modelů sloužících k vyhodnocení disolučního testu. Následující experimentální část je rozdělena do tří kapitol. První z nich představuje syntézu
a charakterizaci navržených molekul, z nichž 11 je originálních. Druhá část je věnována in vitro testování vybraných připravených sulfonamidů formou disoluční zkoušky a vyhodnocení získaných disolučních profilů. Závěrečná část práce je věnována provedení Ellmanova testu a ověření biologické aktivity připravených látek na Alzheimerovu chorobu. 

Mgr. Kristína Husárová za diplomovou práci „Určenie optických konštánt ftalocyanínu a MoS2 a ich posúdenie pre fotodynamickú a fotodermálnu terapiu" ve studijním programu Analýza biologických materiálů. Vedoucím diplomové práce byl Dr. Mgr. Jan Mistrík, Ph.D.

Předmětem diplomové práce je určení optických konstant ftalocyaninu a MoS2 metodou spektroskopické elipsometrie založené na změně polarizace světla po odraze na rozhraní dvou různých médií. Disulfid molybdenu má ve fotodermální terapii úlohu fototermálního transdukčního činidla, což znamená, že absorbuje světlo při určitých vlnových délkách, které se přemění na teplo vedoucí ke zničení nádorových buněk. Ftalocyanin se uplatňuje ve fotodynamické terapii tak, že po absorpci světla při dané vlnové délce generuje reaktivní sloučeniny kyslíku, které poškozují nádorové buňky. Experimentálně byly určeny optické konstanty a porovnány s hodnotami prezentovanými v literatuře, což umožňuje optimalizaci teoretických a experimentálních postupů vedoucí ke zlepšení celkové protinádorové terapie.  


O společnosti Pfizer ČR

Společnost Pfizer je přední světová biofarmaceutická společnost s vlastním výzkumem a vývojem léků. Od svého založení v roce 1849 sídlí v New Yorku v USA. V České republice byla společnost Pfizer založena v roce 1993. Zabývá se výzkumem, vývojem a prodejem humánních léčiv, a to i biologických či vakcín. Provádí také klinická hodnocení nových léků, a to i v České republice. Celosvětově zaměstnává více než 88 000 zaměstnanců.

Autor: Pavla Soukupová
Zdroj a foto: Ewing s. r. o.