Práce na revitalizaci přírodní lokality Červeňák pokračují

Pardubice – Přírodní lokalita Červeňák, kde se vyskytuje několik chráněných druhů a na jejíž území kdysi cvičili ženisté, se v příštím roce začne proměňovat. Začnou totiž práce na její revitalizaci. 

Rada města schválila přípravné, projektové práce na revitalizaci Červeňáku v květnu 2022 a od té doby se na projektu intenzivně pracuje. V lednu loňského roku do parku zamířili geodeti, kteří na místě vytyčili geodetické body, což byl jeden z prvních kroků pro vypracování kompletní projektové dokumentace. „V současné době na projektové dokumentaci pro společné stavební povolení pracujeme, a veřejnost s ní seznámíme na veřejném projednání, které plánujeme v průběhu jara. Je plně v souladu s územní studií Pardubice – Červeňák, z té se vycházelo. Navíc tuto dokumentaci připravuje stejná architekta, která připravila i zmiňovanou studii," prohlásil primátor města Jan Nadrchal a připomněl, že územní studie Pardubice – Červeňák bodovala na soutěži Urbanistický projekt roku, ve které zaujala odbornou porotu a získala zvláštní cenu. Porotci ocenili zejména mimořádně zdařilé krajinářsko-architektonické řešení lokality.

"Budoucí využití přírodní lokality Červeňáku spočívá v propojení přírody – rekreace – vojenské historie. Tato lokalita bude sloužit jako místo pro rekreaci a zároveň se zde klade důraz na ochranu přírody podporu cenných biotopů.  Tyto biotopy nyní postupně zarůstají a degradují, protože už zde nepůsobí vojsko jako kdysi. Setkáváme se zde s prvky divoké přírody a současně s udržovanými loukami a prostorem pro rekreaci," přiblížila lokalitu náměstkyně primátora pro životní prostředí Jiřina Klčová s tím, že pobřežní části podél řeky Chrudimky budou očištěny od nežádoucích rostlin a podpoří se přirozený vývoj vhodné vegetace.     

O oblast Červeňáku se stará spolek Pestré Polabí, který je velmi důležitým partnerem pro město, a které v lokalitě pořádá úklidové akce, komentované prohlídky, a hlavně údržbu cenných luk, na kterých návštěvníkům přibližuje faunu a flóru Červeňáku.

O revitalizaci

Cílem projektu revitalizace lokality Červeňáku je řádné začlenění rozsáhlé plochy zeleně do systému funkčních přírodně-rekreačních ploch vázaných na řeku Chrudimku, se snahou o podporu a rozvoj různých přirozených stanovišť v území. Velkým problémem je zde alarmující výskyt invazivních rostlin, které potlačují přirozené biotopy a které je třeba maximálně eliminovat. Klíčovými podklady pro zpracování dokumentace jsou registrovaná územní studie, která byla široce participovaná, podrobný biologický průzkum a průběžné konzultace s Pestrým Polabím. 

Součástí proměny bude také práce s vodou, s důrazem na podporu vytváření tůní jako útočišť vzácných živočichů, které se v této oblasti vyskytují. Podle územní studie má být během revitalizace Červeňák propojen s okolím prostřednictvím cyklostezek a pěšin. 

Plán zahrnuje i uchování a začlenění technických prvků, jako jsou mostní pilíře a existující objekty, z nichž některé by se měly v budoucnu přeměnit na vyhlídky pro veřejnost. Kromě toho bude lokalita obohacena vhodným mobiliářem a herními prvky. Plánuje se i vznik dvou naučných stezek – jedna více přírodovědná vedoucí zajímavými biotopy a druhá sledující stopu vojenské historie.

S celkovou realizací by se město chtělo vejít do 60 milionů korun, přičemž by chtělo část revitalizace financovat z evropských fondů, a to buď prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí nebo Integrovaného operačního programu. 

"Věříme, že v průběhu léta získáme stavební povolení. Do konce roku bude hotová realizační projektová dokumentace a v roce 2025 zahájíme samotnou revitalizaci," uzavřela náměstkyně Klčová.

Po dokončení realizace projektu bude pro fungování oblasti zásadní správné nastavení dlouhodobého managementu péče o „nové" území s cílem eliminace invazních druhů a péče o luční porosty, lesostepi a mokřady. V lesích bude probíhat péče směřující k přirozené druhové skladbě.

Autor: Kristýna Vlasáková
Foto: ilustrační redakce Pardubice ŽIVĚ
Zdroj: Magistrát města Pardubice