Město chystá částečnou proměnu náměstí Republiky

Pardubice – Pardubice se chtějí pustit do revitalizace části náměstí Republiky. Proměna bude zahrnovat nejen úpravy spojené s parkováním, zaměřena bude také na zeleň. Radnice chce do přípravy návrhu stavby zapojit také veřejnost, pro kterou spolu s budoucími autory návrhu chystá pracovní setkání nad mapou tohoto území. 

Připravovaný návrh stavby bude řešit předprostor Zelené brány včetně nadzemní části podchodu, dále předprostor banky, kostela sv. Bartoloměje a Zvonice. „Vzhledem k tomu, že se jedná o území, které má velký potenciál a spadá do městské památkové rezervace, bude nutné brát ohled také na historické a kulturní hodnoty. Naším cílem je vizuální sjednocení prostoru, které bude zahrnovat také kompoziční a materiálové scelení plochy. Návrh stavby má redukovat nadbytečné objekty, které prostor tříští, a plochu naopak doplnit o novou výsadbu s vazbou na sídelní zeleň města. Celé dotčené území by měl navíc doplnit vhodně zvolený mobiliář, který zde pomůže vytvořit odpočinkovou zónu," informuje o plánované rekonstrukci náměstí Republiky primátor města Jan Nadrchal s tím, že důležitým podkladem při vytváření návrhu stavby bude nejen Koncepční studie veřejných prostranství městské památkové rezervace v Pardubicích, kterou pro město zpracoval MCA atelier s.r.o., ale také tepelná mapa města a zpracovaná Územní studie sídelní zeleně.  

Kromě zmíněných studií chce město čerpat podněty také z řad veřejnosti. „Na únor plánujeme spolu s týmem jih architekti, kteří pro město návrh rekonstrukce připravují, setkání s veřejností nad mapou dotčené části náměstí Republiky. Chceme znát, co v této lokalitě občané vnímají jako pozitivní, nebo naopak negativní, a jaká je jejich představa budoucí podoby tohoto území. Všechny své poznatky přitom budou účastníci zakreslovat přímo do mapy. Závěry ze setkání pak budou posouzeny z hlediska relevantnosti s tím, že finální návrh stavby by měl být hotov do poloviny letošního roku. Co se financování revitalizace náměstí Republiky týče, budeme usilovat o získání dotace z ITI Hradecko-pardubické aglomerace, případně z některé z dotačních výzev státu," dodává primátor Pardubic Jan Nadrchal s tím, že architekti budou vzhledem k povaze území svůj návrh konzultovat také s úsekem památkové péče pardubického magistrátu.

Samotný tým architektů se chce zaměřit především na to, aby území sloužilo zejména chodcům, cyklistům a veřejnosti. „Náměstí Republiky by mělo jako „předpokoj" historického jádra v budoucnu lépe sloužit tak, aby tu byl dostatek prostoru pro pohyb peších i cyklistů, protože dnes bohužel převládá motorová doprava. Věříme, že pečlivým očištěním a kultivováním tohoto památkově hodnotného místa můžeme vytvořit přehledný, bezpečný a lépe prostupný veřejný prostor doplněný o kvalitní smysluplnou zeleň," podotýká za tým jih architekti Matěj Šebek.

Pracovní setkaní nad mapou náměstí Republiky

Pracovní setkání nad mapou se uskuteční 14. února a zahájeno bude v 17:00 hodin přímo na náměstí Republiky. Účastníci se poté přesunou do Společenského sálu radnice, kde budou společně se zástupci města a týmem architektů, kteří pro město zpracovávají návrh rekonstrukce náměstí, diskutovat nad mapou této lokality. Setkání bude rozděleno na několik částí – úvodní představení projektu, shrnutí pozitiv a negativ současného stavu v této lokalitě, další část bude zaměřena na náměty z řad veřejnosti a poté bude následovat závěrečné shrnutí všech námětů. Na pracovní setkání nad mapou následně naváže dotazníkové šetření. O tom, odkdy a kde budou dotazníky k dispozici, bude radnice včas informovat.

Autor: Iveta Koubková
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic