Kandidátem na děkana Fakulty chemicko-technologické je Petr Němec

Pardubice – Fakultu chemicko-technologickou Univerzity Pardubice nově povede prof. Petr Němec. Současný proděkan pro pedagogiku vystřídá stávajícího děkana prof. Petra Kalendu, který fakultu vedl bezmála dvě funkční období. Po oficiálním jmenování rektorem univerzity začne jeho funkční období 2. října.

Nového kandidáta na děkana zvolila minulý týden většina z patnáctičlenného akademického senátu fakulty. Návrh od předsedy senátu doc. Martina Adama už obdržel rektor univerzity prof. Libor Čapek, který nového děkana do konce září jmenuje do funkce.

„Funkci děkana Fakulty chemicko-technologické vnímám jako funkci s vysokou mírou zodpovědnosti – funkci, ke které přistupuji s velkou dávkou respektu a pokory. Dnešní doba je velmi složitá a provést fakultu nesnadným obdobím vyžaduje plné nasazení nejen mé a mých nejbližších spolupracovníků, ale všech zaměstnanců fakulty. Před fakultou stojí řada obtížných úkolů ve všech činnostech, které realizuje. Jako klíčové vidím financování, neboť již v letošním roce je rozpočet fakulty napjatý a nejbližších letech lze jen těžko očekávat výrazné navýšení příjmové části. Věřím však, že se s výzvami, které jsem prezentoval Akademické obci naší fakulty během předvolebního shromáždění, dokážeme poctivou prací nás všech vyrovnat," uvedl budoucí děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice prof. Ing. Petr Němec, Ph.D.

Prof. Ing. Petr Němec, Ph.D. (48) je absolventem Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice v oboru Materiálové inženýrství. Doktorské studium v oboru Chemie a technologie anorganických materiálů absolvoval v roce 2002, v roce 2006 byl jmenován docentem v oboru Anorganická chemie. Od roku 2010 působí jako vedoucí Katedry polygrafie a fotofyziky Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. V roce 2015 byl jmenován profesorem pro obor Chemie a technologie anorganických materiálů. V letech 2011-2015 působil jako proděkan pro vnější vztahy a od roku 2015 je proděkanem pro pedagogiku Fakulty chemicko-technologické. Pracuje také ve Vědecké radě fakulty i Univerzity Pardubice. Podílí se na výuce ve všech stupních studia. Je garantem bakalářského a magisterského studijního programu Polygrafie, přednášejícím, školitelem a členem oborové rady doktorských studijních programů Povrchové inženýrství a Chemie a technologie anorganických materiálů. Vědecky se zabývá studiem pevných látek, zejména problematikou amorfních materiálů se zaměřením na amorfní tenké vrstvy. Je autorem či spoluautorem více než 120 prací publikovaných v časopisech s impaktním faktorem a řešitelem řady vědecko-výzkumných projektů.

Fakulta chemicko-technologická je nejstarší fakultou Univerzity Pardubice. Její historie sahá až do roku 1950, kdy byla založena Vysoká škola chemická. Nabízí výuku a výzkum chemických, chemicko-technologických a biologických oborů i oborů v oblasti materiálového inženýrství nebo nanotechnologií. Několikrát se stala „Fakultou roku" v oblasti chemie v České republice. Sídlí v moderním areálu v univerzitním kampusu.

Autor: Mgr. Martina Macková – vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice
Zdroj a foto: Univerzita Pardubice