Jihovýchodní obchvat Pardubic je v opětovném územním řízení…

Pardubice – Dne 27. ledna 2020 bylo zahájeno opětovné územní řízení Jihovýchodního obchvatu Pardubic. Uskutečnilo se veřejné projednání územního řízení, ve kterém se přihlásili noví účastníci řízení, a tak se musí zopakovat.

Jihovýchodní obchvat společně s úsekem silnice II/322 Pardubice–Černá za Bory a nadjezdem nad železniční tratí Pardubice–Choceň napojeným na II/322 Pardubice–Zminný vytvoří jihovýchodní segment vnějšího okruhu Pardubic.

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Cílovým řešením je napojení silnice I/2 na přeložku silnice I/36 Pardubice–Sezemice–Časy (mimoúrovňová křižovatka s D35). Výhledově bude silnice I/2 vedena v peáži po I/37 ve směru na Chrudim, z I/37 se odpojí v mimoúrovňové křižovatce (MÚK) Dražkovice a dál bude pokračovat podél jižní a jihovýchodní části města ve směru na Černou za Bory.

Výstavbou přeložky silnice I/2 vznikne nové dopravní napojení obytné a průmyslové zóny v Černé za Bory a její napojení na silnici I/37 a tím i na dálnice D35 a D11, které umožní vymístit z centra města tranzitní, zdrojové a cílové dopravy. Převedení dopravy z průjezdních úseků vedených zastavěným územím města na komunikaci mimo zástavbu s návrhovými parametry silnice kategorie S 11,5/80 přispěje k větší bezpečnosti a plynulosti provozu, snížení emisí výfukových plynů do ovzduší a snížení hlukové zátěže.

Pardubicím zcela chybí vnější okružní systém a jihovýchodní obchvat silnice I/2 je jeho první částí. Mimo stávající zástavbu propojuje na jihovýchodním okraji města silnice I/37 a II/322 (Průmyslová ulice). Přeložka I/2 je koncepčním řešením přímého propojení průmyslové a skladové zóny města se silnicí I/37, které zároveň umožní vymístit z centra část tranzitní, zdrojové a cílové dopravy.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Stávající silnice I/2 přichází do Pardubic ze směru od Přelouče a končí v mimoúrovňové křižovatce (MÚK) Závodiště napojením na silnici I/37.

Přeložka silnice I/2 – jihovýchodní obchvat Pardubic je navržena v kategorii S11,5/80 v délce přibližně 3100 metrů. Její začátek je v okružní křižovatce u Dražkovic, dále pokračuje pravostranným obloukem ve směru na severovýchod, kde kříží stávající silnici III/340 28, dále se pravostranným obloukem stáčí na východ, kde kříží Chrudimku a levostranným obloukem se stáčí na severovýchod, kde kříží stávající silnici III/340 28 a pokračuje ve směru k II/322, na kterou se napojuje malou okružní křižovatkou. Výstavba nové silnice umožní vymístění části dopravy z centrálního území města a propojení dvou radiálních komunikací, které přivádějí do Pardubic tranzitní, zdrojovou a cílovou dopravu od jihu (silnice I/37 ze směru od Chrudimi) a východu (silnice II/322 ze směru od Dašic), v trase vedené mimo zastavěnou část města.

Rozsah stavby je vymezen napojením silnice I/2 na II/324 na začátku úseku a na II/322 (ulici Průmyslovou) na konci úseku. Město Pardubice silnici I/2 doplní v celé délce o souběžnou sdruženou stezku pro pěší a cyklisty a provede napojení na ulici S. K. Neumanna. Tyto objekty nebudou součástí stavby. Součástí stavby jsou přeložky a úpravy dotčených inženýrských sítí, silniční kanalizace, protihlukové stěny, vegetační úpravy stavby apod.

Trasa silnice I/2 je vedena převážně po zemědělských a lesních pozemcích. Výstavbou silnice dojde k trvalému záboru pozemků a k rozdělení obhospodařovaných ploch s nevratným negativním účinkem. Dostupnost pozemků je řešena sjezdy ze souvisejících silnic II. a III. třídy.

Napojení počátku silnice I/2 na silnici I/37 (respektive silnici II/324) v prostoru mezi Pardubicemi a Dražkovicemi je v souladu s územním plánem velkého územního celku Pardubického kraje, schváleným usnesením zastupitelstva dne 14. prosince 2006 a s územním plánem města Pardubice schváleným dne 4. září 2001. Přeložka silnice I/2 je veřejně prospěšnou stavbou závazné části územního plánu Pardubic.

Stavbou silnice I/2 v daném území bude zásadním způsobem změněna stávající dopravní situace, dojde k rozdělení zcelených zemědělských pozemků a k dotčení vojenského prostoru mezi pravým břehem Chrudimky a silnicí III/340 26 Pardubice–Nemošice. Stávající silniční síť zůstane zachována, všechny křižovatky jsou navrženy jako úrovňové.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Na stavbu je dokončena dokumentace pro stavební povolení (DSP). Z důvodu změny územního plánu města Pardubice byla přerušena inženýrská činnost na změnu územního řízení stavby. Pardubice v roce 2017 trasu zanesly do platného územního plánu. ŘSD ČR má hotovou studii na staronovou trasu, kde došlo k úpravě tří křižovatek, které budou nakonec okružní. Byla dokončena aktualizace DÚR a DSP. V 12/2018 dokončen doplňující geotechnický průzkum.

Uskutečnilo se veřejné projednání územního řízení, ve kterém se přihlásili noví účastníci řízení, a tak se musí zopakovat. Opětovné územní řízení bylo zahájeno 27. 1. 2020.

Stanovisko EIA 03/2004
Schválení záměru projektu 05/2002
Vydání uzemního rozhodnutí 2020
Vydání stavebního povolení 2021
Vyhlášení výběrového řízení 2022
Zahájení výstavby 2022
Uvedení do provozu 2024

Přehled dalších připravovaných dálničních a silničních staveb ŘSD v Pardubickém kraji

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR

  •  
  •