Děkanem Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice byl opět zvolen profesor Petr Kalenda…

Pardubice – Akademický senát Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice zvolil tento týden děkanem fakulty opět profesora Petra Kalendu. Pro jeho pokračování ve funkci i v dalších čtyřech letech se patnáctičlenný nejvyšší samosprávný akademický orgán fakulty rozhodl jednomyslně.

„Znovuzvolení považuji za velké ocenění práce, kterou jsem v uplynulých čtyřech letech pro naši fakultu odvedl. Cítím ale také odpovědnost za další rozvoj výuky i vědeckého bádání v oboru, který má v Pardubicích velkou tradici. Chceme být dál pro nadané studenty prestižní volbou a získávat i motivovat žáky pro studium chemie už od základních škol,“ uvedl děkan Petr Kalenda.

Profesor Ing. Petr Kalenda, CSc. je absolventem pardubické Vysoké školy chemicko-technologické. V roce 1985 tady vystudoval obor Technologie výroby a zpracování polymerů. Působil v Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek Fakulty chemicko-technologické a od roku 2007 byl 8 let proděkanem pro pedagogiku fakulty. Profesorem pro obor Technologie makromolekulárních látek byl jmenován v roce 2007. Jako vědec se zabývá zejména studiem molekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů, chemií filmotvorných látek, organickými povlaky a antikorozními pigmenty pro ekologické nátěrové systémy, které mají velké aplikační využití.

„Volba byla jednomyslná. Všech patnáct senátorů se vyslovilo pro profesora Kalendu,“ uvedl doc. Martin Adam, předseda Akademického senátu Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, který už předal rektorovi univerzity profesorovi Jiřímu Málkovi návrh na jmenování profesora Petra Kalendy děkanem. První funkční období děkana, který byl jediným kandidátem na tuto funkci, skončí letos 3. dubna. Rektor univerzity by proto měl jmenovat zvoleného kandidáta 14 dní před koncem této doby.

Na Fakultě chemicko-technologické, která je jednou ze 7 fakult Univerzity Pardubice, aktuálně studuje 1 426 vysokoškoláků. Letos slaví 70 let. Vznikla v roce 1950 jako Vysoká škola chemická, v roce 1953 se její název změnil na Vysokou školu chemicko-technologickou. V čele samostatné fakulty, která vznikla v roce 1991 při přeměně z jednofakultní vysoké školy na univerzitu, se vystřídalo pět osobností – prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc. (1992 – 1998), doc. Ing. Josef Kotyk, CSc. (1998 – 2001), prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. (2001 – 2007), prof. Ing. Petr Lošťák, DrSc. (2007 – 2015) a prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. (2015 – 2019).

Zdroj a foto: Univerzita Pardubice

  •  
  •