Akademický senát zvolil kandidáta na rektora Univerzity Pardubice…

Pardubice – Kandidátem na funkci rektora Univerzity Pardubice se pro následující čtyřleté období stal současný prorektor pro vědu a rozvoj prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D., z Fakulty chemicko-technologické. V tajném hlasování se pro něj vyslovila většina z 39 členů Akademického senátu Univerzity Pardubice. Do funkce by měl absolvent Univerzity Pardubice nastoupit od února příštího roku, kdy nahradí prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc., který se rozhodl už funkci neobhajovat.

Velmi si cením důvěry akademické obce. Bude mi ctí vést Univerzitu Pardubice v dalším období. Univerzita Pardubice patří mezi multioborové univerzity. Jednou z priorit je proto využít potenciálu vzájemné spolupráce našich sedmi fakult. Rád bych navázal na aktivity současného rektora profesora Málka a posílil postavení univerzity jako moderní vzdělávací a výzkumné instituce," říká nově zvolený kandidát na nejvyšší post prof. Libor Čapek.

Návrh nově zvoleného kandidáta na funkci rektora Univerzity Pardubice předloží předseda Akademického senátu Univerzity Pardubice prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy prezidentu republiky, který by měl nového rektora Univerzity Pardubice jmenovat do funkce od 1. února 2022.Prof. Libor Čapek vystřídá v rektorském křesle prof. Jiřího Málka, který vedl univerzitu v letech 2006 – 2010 a 2018 – 2022.

Blahopřeji nově zvolenému kandidátovi na rektora profesoru Čapkovi. Přeji mu hodně zdaru a úspěchů ve vedení a strategickém řízení naší instituce, která si za poslední čtvrtstoletí vydobyla významnou pozici mezi vysokými školami v České republice i v zahraničí. Jsem přesvědčen, že synergie našich sedmi fakult bude pod jeho vedením i nadále příznivě působit při kultivaci tvůrčího prostředí pro naše současné i budoucí studenty, akademické pracovníky a další zaměstnance," říká současný rektor prof. Jiří Málek.

Prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D. (1975) získal inženýrský titul v roce 1998 v oboru Fyzikální chemie na Fakultě chemicko-technologické (FChT) Univerzity Pardubice (UPCE). Disertační práci řešil v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademii věd ČR. V roce 2004 ji obhájil na Univerzitě Pardubice v oboru Fyzikální chemie s názvem „Struktura Co center v zeolitech beta. Selektivní katalytická redukce NO propanem na Co-zeolitech v přítomnosti vodní páry". Za vynikající studijní výsledky v doktorském studijním programu získal Cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. Za osudové považuje své doktorské studium ve vědecké skupině paní Dr. Blanky Wichterlové, kde měl mimo jiné možnost podílet se na výzkumu katalyzátorů pro dopravní prostředky. V roce 2009 se stal docentem a v roce 2017 profesorem v oboru Fyzikální chemie na Univerzitě Pardubice. Dlouhodobě se zabývá výzkumem v oblasti heterogenní katalýzy a fotokatalýzy. Jedním z cílů výzkumu je objasnit typ aktivních center odpovědných za průběh chemické reakce.

Od roku 2007 se podílel na řešení významných projektů, zastával funkci předsedy Akademického senátu na FChT, působí ve vědeckých radách vysokých škol nebo v Národním akreditačním úřadu. V letech 2019-2020 byl proděkanem pro vědu na FChT a v roce 2020 se stal prorektorem pro vědu a rozvoj UPCE. Je současně vedoucím Katedry fyzikální chemie na Fakultě chemicko-technologické.

Autor: Mgr. Lenka Čermáková – zástupce vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice
Zdroj a foto: Univerzita Pardubice