Ostrůvek Popkovice: nehodovost a stanovisko Policie ČR…

Pardubice – V posledních dnech se množí dotazy k dopravní nehodovosti a stanovisku policie k vybudovanému ostrůvku na silnici I/2 v místní části Pardubic – v Popkovicích. Za Krajské ředitelství policie Pardubického kraje sdělujeme následující:

1) Od vybudování ostrůvku v místě evidujeme celkem 6 dopravních nehod. Upozorňujeme však, že se jedná o dopravní nehody, které byly nahlášeny policii. Kolik v místě bylo dopravních nehod skutečně, nedokážeme říci, neboť občané vždy nemají povinnost nám nehodu hlásit. Zde je na místě také uvést, že za všemi dopravními nehodami stojí buď nevěnování se řízení vozidla řidičem, nebo nepřiměřená rychlost.

2) S ohledem tyto dopravní nehody naši dopravní inženýři provedli prohlídku stavby ostrůvku, kde zjistili nedostatky ve stavebním provedení a na ty upozornili (včetně návrhu řešení) speciální stavební úřad, stavebníka, příslušný správní silniční úřad a vlastníka komunikace.

3) Co se týká výstavby místa pro přecházení, tak zde jsme vydali kladné stanovisko k projektové dokumentaci. Nicméně jsme ale zjistili, že reálný stav stavby neodpovídá samotné projektové dokumentaci, což bylo potvrzeno i ze strany projektanta. Stavba také není dosud zkolaudována.

4) Ostrůvek nebyl v době naší prohlídky řádně osvětlen. Kolegové zjistili, že ve směru od závodiště, nesvítí každá třetí lampa veřejného osvětlení, včetně právě té, která má ostrůvek osvětlit.

5) Před realizací stavby byla provedena obnova živičného povrchu, v rámci které byly dle plánu zúženy jízdní pruhy. Problém pak nastal v tom, že stavitel zřejmě nevzal tuto skutečnost v potaz, začal stavbu realizovat dle původní projektové dokumentace a tím pádem je v místě větší vychýlení jízdního pruhu než by mělo být dle projektu. Úprava místa včetně doplnění dopravního značení byla dohodnuta se zodpovědným projektantem, stavebníkem a dalšími dotčenými orgány. Tyto úpravy však musí schválit speciální stavební úřad.

6) Dopravní inženýr policie také upozornil na dopravní značky, které byly dle jeho vyjádření jiné reflexní třídy než by měli na tomto druhu komunikace být.

7) V neposlední řadě náš dopravní inženýr navrhl opravu obruby ostrůvku.

Všechny požadavky však musí nařídit speciální stavební úřad. Policie ČR nemá ve stavebním řízení ani při stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích závazné stanovisko.  V dané věci tedy můžeme pouze upozorňovat na vzniklé nedostatky  z hlediska  bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Zdroj: mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ tisková mluvčí policie Pardubického kraje
Foto: ilustrační Aleš Pipek 

Sledujte nás a sdílejte:
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
Instagram